Korisnički alati

Site alati


drzavljanstvo

Razlike

Slijede sve razlike između odabrane i trenutne verzije dokumenta

Poveznica na ovu usporedbu

drzavljanstvo [2015/12/18 05:52] (trenutno)
kulin stvoreno
Redak 1: Redak 1:
 +======Državljanstvo======
 +
 +Član 15 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima:
 +
 +- Svako ima pravo na neko državljanstvo.
 +- Niko ne sme biti samovoljno lišen svog državljanstva niti prava da promeni državljanstvo.
 +
 +Član 24, stav 3 PGP:
 +- Svako dijete ima pravo da stiče neko državljanstvo.
 +
 +(Sl. list SFRJ, br.  7/71)
 +
 +======Opća razmatranja======
 +Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima predviđa pravo svakog čoveka na državljanstvo,​ kao i zabranu proizvoljnog oduzimanja državljanstva i uskraćivanja prava na promenu državljanstva (čl. 15). PGP ne govori posebno o pravu na državljanstvo. Ipak, član 24 PGP, koji se bavi položajem deteta, u stavu 3 garantuje pravo svakog deteta na sticanje državljanstva. Ova odredba samo obavezuje države da novorođenoj deci omoguće sticanje državljanstva,​ a ne nužno da svakom detetu daju svoje državljanstvo. Način i uslovi sticanja državljanstva regulisani su unutrašnjim propisima države. U svakom slučaju, ne sme se praviti diskriminacija između novorođene dece.((Ljudska prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2008.))
 +Evropska konvencija o državljanstvu((European Convention on Nationality,​ Strasbourg, 6. XI 1997, www.coe.int.)) postavlja osnovne principe, pravila i preporuke u materiji državljanstva.((Osnovni principi Evropske konvencije o državljanstvu jesu da svaka zemlja svojim unutrašnjim pravom propisuje ko će biti njen državljanin i da to pravo, ukoliko je u skladu s međunarodnim konvencijama na snazi, međunarodnim običajnim pravom i opće prihvaćenim pravnim principima u materiji državljanstva,​ treba da prihvate i ostale države (čl. 3). Prema Konvenciji, svako ima pravo na državljanstvo,​ apatridija treba da bude sprečavana i suzbijana, niko ne može biti proizvoljno lišen državljanstva,​ a brak i prestanak braka između državljanina države ugovornice i stranca, kao i promjena državljanstva jednog od supružnika tokom braka ne mogu automatski uticati na državljanstvo drugog bračnog druga (čl. 4). Pravni poreci država ugovornica u oblasti državljanstva ne mogu sadržavati diskriminatorna pravila po osnovu pola, religije, rase, boje kože, nacionalnog ili etničkog porekla, a zabranjeno je i diskriminatorno ponašanje države prema njenim državljanima bez obzira da li su državljanstvo stekli rođenjem ili naknadno (čl. 5).)) Bosna i Heregovina je potpisala ovu konvenciju 31. marta 2006. godine, međutim još uvijek je nije ratifikovala. ​
 +Ustav Bosne i Hercegovine u članu 1, stav 7, propisuje uslove pod kojima Parlamentarna skupština BiH, te entiteti, mogu da reguliraju pitanje državljanstva BiH. Tako Ustav osigurava da: Nijednoj osobi neće se uskratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine ili nekog od entiteta na osnovu spola, rasne pripadnosti,​ boje kože, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnoj manjini, vlasništva,​ rođenja ili drugog statusa. (čl. 1, st. 7, tačka b). Također, Ustavom je regulirano da osobe koje su prije izdvajanja Bosne i Hercegovine iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije bile državljani Republike BiH jesu državljani Bosne i Hercegovine,​ a da Parlamentarna skupština BiH treba regulirati državljanstvo onih osoba koje su naturalizovane nakon 6. aprila 1992. godine. (čl. 1, st. 7, tačka c).
 +U Bosni i Hercegovini je na snazi Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine((Službeni glasnik BiH” br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13
 +)) koji u skladu sa Ustavom regulira pitanja stjecanja i prestanka državljanstva BiH. Također, imajući u vidu dvoentitetsko uređenje BiH, zakoni o državljanstvu postoje i na nivou entiteta s tim što su isti u skladu sa Zakonom o državljanstvu BiH. Zakon o državljanstvu BiH svojim odredbama ne odstupa od načela propisanih u Evropskoj konvenciji o državljanstvu. ​
 +
 +
 +======Stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine======
 +Prema članu 5 Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo Bosne i Hercegovine stiče se porijeklom, rođenjem na teritoriji BiH, usvajanjem, naturalizacijom i međunarodnim sporazumom. ​
 +Dijete će steći državljanstvo Bosne i Hercegovine porijeklom bez obzira na teritoriju gdje je rođeno ukoliko su mu oba roditelja državljani BiH u trenutku rođenja, dok u slučaju kada je jedan roditelj državljanin BiH, dijete stiče državljanstvo porijeklom ako je rođeno na teritoriji BiH (čl. 6, st. 1 i 2). Također, radi izbjegavanja apatridije, zakonodavac je regulirao i stjecanje državljanstva u slučaju kada je jedan roditelj državljanin BiH, a dijete rođeno u inostranstvu. Tada se državljanstvo Bosne i Hercegovine stiče samo ako će dijete u suprotnom ostati bez državljanstva. U tom slučaju, uvjet je da dijete do vremena kada napuni 23 godine bude registrovano kod kompetentnih vlasti BiH i da ima stalno mjesto boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine (čl. 6, st. 3 i 4).
 +Stjecanje državljanstva naturalizacijom regulirano je članom 9 Zakona. Stranac može na taj način steći državljanstvo Bosne i Hercegovine ukoliko ima napunjenih 18 godina starosti, prijavljeno stalno mjesto boravka na teritoriji BiH i to najmanje osam godina prije podnošenja zahtjeva, da poznaje jedan od jezika ustavotvornih naroda Bosne i Hercegovine,​ a da mu istovremeno nije izrečena mjera protjerivanja ili udaljavanja sa teritorije BiH, te da nije osuđivan za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od osam godina od podnošenja zahtjeva. ​
 +Član 10 Zakona reguliše stjecanje državljanstva olakšanom naturalizacijom u slučajevima kada je stranac bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine. U tom slučaju, stranac može steći državljanstvo Bosne i Hercegovine ukoliko brak sa državljaninom Bosne i Hercegovine traje već pet godina prije podnošenja zahtjeva i ukoliko ima stalno mjesto boravka u BiH, najmanje u posljednje tri godine. Istovremeno,​ propisano je da se stranac odriče svog ranijeg državljanstva nakon stjecanja bosanskohercegovačkog državljanstva,​ ukoliko ne postoji bilateralni sporazum između Bosne i Hercegovine i države čiji je državljanin prije bio. 
 +Emigranti koji su se vratili u BiH, kao i prva i druga generacija njihovih potomaka koja su se vratila u BiH, imaju pravo na stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine bez potrebe da ispunjavaju uslov o prijavljenom stalnom mjestu boravka na teritoriji BiH najmanje osam godina prije podnošenja zahtjeva (čl. 12).
 +
 +======Prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine======
 +Zakon osigurava da ni pod kojim uslovom državljanstvo Bosne i Hercegovine se ne može izgubiti, ukoliko bi time osoba ostala bez državljanstva,​ odnosno bila apatrid. Na ovaj način zakonodavac je regulirao pitanje apatridije i izbjegao mogućnost njenog pojavljivanja,​ što je u skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu. Član 16 Zakona propisuje moguće načine prestanka državljanstva Bosne i Hercegovine i to po sili zakona, odricanjem, otpustom, oduzimanjem i međunarodnim sporazumom. ​
 +Slučaj prestanka državljanstva po sili zakona nastaje kada osoba dobrovoljno stekne drugo državljanstvo,​ a da istovremeno ne postoji bilateralni sporazum između Bosne i Hercegovine i države čije državljanstvo stiče (čl. 17). Međutim, pojedine političke snage u BiH smatraju ovaj član spornim, naročito radi statusa bh. dijaspore imajući u vidu da značajan broj ima i državljanstvo države sa kojom BiH nema potpisan bilateralni sporazum. Punoljetna osoba ima pravo da se odrekne državljanstva Bosne i Hercegovine ukoliko živi u inostranstvu i stiče državljanstvo druge države. Dijete ima pravo na prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine odricanjem na zahtjev oba (ili jednog roditelja u slučaju da je drugi mrtav, ili izgubio roditeljsko pravo) roditelja čije je državljanstvo prestalo odricanjem (čl. 19). 
 +Do oduzimanja državljanstva Bosne i Hercegovine dolazi u slučajevima kada je isto stečeno prevarom, lažnim informacijama ili skrivanjem bitnih činjenica u vezanih za podnosioce zahtjeva. Također, u slučaju kada je državljanin osuđen pravosnažnom presudom suda u BiH radi narušavanja ustavnog poretka i sigurnosti Bosne i Hercegovine,​ te ukoliko je osuđen radi članstva u organizaciji koja preduzima takve radnje ako iste štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine. Državljanstvo Bosne i Hercegovine se oduzima i u slučaju kada je državljanin osuđen pravosnažnom presudom suda u BiH za krivično djelo krijumčarenja vatrenog oružja, narkotika, eksploziva, radioaktivnog materijala, ilegalni prevoz i trgovinu materijalima i opremom za proizvodnju oružja i sredstava masovnog uništenja, te ilegalni ulazak u BiH, krijumčarenje i trgovinu ljudima, ukoliko takve radnje štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine (čl. 23). Za pitanje revizije državljanstava koja su dodijeljena strancima u BiH, u periodu od 6. aprila 1992. godine do 31. septembra 2006. godine, zadužena je državna Komisija za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH. Komisija je od 1808 revidiranih slučajeva oduzela 681 državljanstava,​ a 41 osoba, kojoj je oduzeto državljanstvo,​ podnijela je tužbu Sudu Bosne i Hercegovine. Trenutno je 34 predmeta u toku. Slučaj Imad al Husina (Abu Hamza) jeste jedan od predmeta koji se našao pred Ustavnim sudom BiH (AP $s$-$s$ 1222/07) u vidu apelacije na odluku Suda BiH (Presuda Suda Bosne i Hercegovine,​ broj U $s$-$s$ 1172/07 i Presuda Suda Bosne i Hercegovine,​ broj Uvl $s$-$s$ 03/​08). ​
 +
  
drzavljanstvo.txt · Zadnja izmjena: 2015/12/18 05:52 od kulin