Korisnički alati

Site alati


ekonomska_prava

Razlike

Slijede sve razlike između odabrane i trenutne verzije dokumenta

Poveznica na ovu usporedbu

ekonomska_prava [2015/12/18 05:33]
kulin stvoreno
ekonomska_prava [2015/12/23 13:33] (trenutno)
kulin Approved
Redak 130: Redak 130:
 Upis sindikalnih organizacija u registar, putem Pravilnika o upisu sindikalnih organizacija u registar((Službeni glasnik RS 101/06 i 61/12)) regulisan je jedino u Republici Srpskoj. Izmjenama i dopunama Pravilnika iz 2012. godine, priznate su sindikalne organizacije kao svaki vid organizovanja u skladu sa Zakonom o radu, statutom i pravilima sindikata((član 2 Pravilnika o upisu sindikalnih organizacija u registar, Službeni glasnik RS 101/06 i 61/12)) čime se direktno odgovorilo na problematizaciju vezanu za ovaj Pravilnik upućenu od strane ILO komiteta u svom direktnom zahtjevu u vezi ILO konvencije br. 87. Na nivou Bosne i Hercegovine,​ Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta još uvijek nema pravilnika koji direktno regulišu registraciju sindikalnih organizacija,​ pa se ona vrši u skladu sa važećim zakonima o udruženjima i fondacijama. ​ Upis sindikalnih organizacija u registar, putem Pravilnika o upisu sindikalnih organizacija u registar((Službeni glasnik RS 101/06 i 61/12)) regulisan je jedino u Republici Srpskoj. Izmjenama i dopunama Pravilnika iz 2012. godine, priznate su sindikalne organizacije kao svaki vid organizovanja u skladu sa Zakonom o radu, statutom i pravilima sindikata((član 2 Pravilnika o upisu sindikalnih organizacija u registar, Službeni glasnik RS 101/06 i 61/12)) čime se direktno odgovorilo na problematizaciju vezanu za ovaj Pravilnik upućenu od strane ILO komiteta u svom direktnom zahtjevu u vezi ILO konvencije br. 87. Na nivou Bosne i Hercegovine,​ Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta još uvijek nema pravilnika koji direktno regulišu registraciju sindikalnih organizacija,​ pa se ona vrši u skladu sa važećim zakonima o udruženjima i fondacijama. ​
 Zakoni o radu također predviđaju još jedan vid organiziranja radnika/ca, a zastupanja njihovih ekonomskih i socijalnih prava i interesa. To su vijeća uposlenika, odnosno savjeti radnika, koji se mogu osnovati na zahtjev najmanje 20% uposlenika ili sindikata kod poslodavca u Federaciji BiH, odnosno najmanje jedna trećina radnika ili nadležni organi sindikata koji u svom članstvu imaju najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavaca u Republici Srpskoj. Ova vijeća/​savjeti se mogu osnovati kod poslodavaca koji imaju u radnom odnosu najmanje 15 uposlenika (osim uposlenika u vosjci, policiji, organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH, odnosno vojsci, policiji i organima pravosuđa i uprave u Republici Srpskoj). Posebni zakoni, Zakon o vijeću uposlenika Federacije BiH((Zakon o vijeću uposlenika, Službene novine Federacije BiH 38/04)) i Zakon o savjetima radnika Republike Srpske((Zakon o savjetima radnika, Službeni glasnik RS 26/01)) regulišu način i postupak osnivanja vijeća uposlenika/​savjeta radnika i pitanja u vezi sa radom i djelovanjem istih. ​ Zakoni o radu također predviđaju još jedan vid organiziranja radnika/ca, a zastupanja njihovih ekonomskih i socijalnih prava i interesa. To su vijeća uposlenika, odnosno savjeti radnika, koji se mogu osnovati na zahtjev najmanje 20% uposlenika ili sindikata kod poslodavca u Federaciji BiH, odnosno najmanje jedna trećina radnika ili nadležni organi sindikata koji u svom članstvu imaju najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavaca u Republici Srpskoj. Ova vijeća/​savjeti se mogu osnovati kod poslodavaca koji imaju u radnom odnosu najmanje 15 uposlenika (osim uposlenika u vosjci, policiji, organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH, odnosno vojsci, policiji i organima pravosuđa i uprave u Republici Srpskoj). Posebni zakoni, Zakon o vijeću uposlenika Federacije BiH((Zakon o vijeću uposlenika, Službene novine Federacije BiH 38/04)) i Zakon o savjetima radnika Republike Srpske((Zakon o savjetima radnika, Službeni glasnik RS 26/01)) regulišu način i postupak osnivanja vijeća uposlenika/​savjeta radnika i pitanja u vezi sa radom i djelovanjem istih. ​
 +
ekonomska_prava.txt · Zadnja izmjena: 2015/12/23 13:33 od kulin